Vilkår og lejepriser

Lejeprisen er afhængig af hvad det er for et arrangement, du vil holde, og om du kommer fra en virksomhed eller en forening. Find priser herunder.

Borde med duge og blomster

Priser

Kvinder i mål med pokal

1. Idrætsarrangementer

A. Hallen stilles vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe uden entreindtægt for foreninger og klubber, som er berettiget hertil i henhold til Folkeoplysningsloven.

B. Udlejning til ovennævnte idrætsarrangementer, hvortil der opkræves entre: Af bruttoentreindtægten betales 20 % (dog maks. 13.960 kr. pr. dag)

C. JYSK arena, hal A stilles vederlagsfrit til rådighed for afvikling af stævner som landsmesterskab eller andre arrangementer, der arrangeres af hovedorganisationer. Når stævnet arrangeres i samarbejde med en lokal forening (der opfylder betingelserne i pkt. 1A) og på vilkår, som er gældende for de lokale foreninger, stilles haller ligeledes vederlagsfrit til rådighed.

D. Udlejning til andre idrætsformål, blandt andet til organisationer, virksomheder, privatskoler, der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser: Hallejen udgør 735 kr. pr. time + 25 % af en eventuel bruttoentreindtægt.

E. Aflysninger af stævner skal meddeles til Kultur- og Fritidsafdelingen senest 2 uger før stævnets afvikling. Såfremt det ikke overholdes opkræves et erstatningsgebyr fra foreningen på kr. 1.000.

Mennesker på messebesøg.

2. Andre arrangementer

A. Udlejning til koncerter, underholdningsarrangementer, spisninger og lign.:

 

a. Foreninger, klubber og lign., der har som formål at støtte eller tilbyde
folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge:

Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.655 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 17.480 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 11.795 kr.

Siddepladskoncert
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.655 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 17.480 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 11.725 kr.

Ståpladskoncert
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.225 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 22.275 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 15.725 kr.

b. Foreninger, klubber og lign., der har til formål at støtte eller tilbyde
folkeoplysende virksomhed og kammeratligt samvær for børn og unge, men som
etablerer arrangementet sammen med medarrangør:

Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.740 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 28.960 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00 19.920 kr.

Siddepladskoncert
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.740 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 28.960 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 19.920 kr.

Ståpladskoncert
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.575 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 37.340 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 25.130 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket.
Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, a) og b) betales udover den fastsatte halleje en afståelsesafgift på 7.860 kr. + moms.

c. Andre (Ex.: virksomheder, organisationer, privatskoler):

1. Ved entregivende arrangementer:
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 3.930 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 41.525 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 27.925 kr.

2. Ved øvrige arrangementer:
Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 1.920 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 20.270 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.650 kr.

Hvor der er mulighed for at leje 2 haller, hvor den ene (hal B) bruges til ex. gruppearbejde, spisning, andrager lejen for denne 50 % af leje for hal A.

B. Udlejning til udstillinger og messer:

Hal A og B:
Halleje pr. udstillingsdag pr. hal:                     15.970 kr.
Halleje pr. opstillings- og afrydningsdag pr. hal: 7.970 kr.

C. Konferencer, årsmøder, kongresser og lign.

Halleje pr. time (dog min. 4 timer): 2.070 kr.
Halleje fra kl. 08.00 til kl. 24.00: 20.685 kr.
Halleje fra kl. 15.00 til kl. 24.00: 13.940 kr.

Ved indgåelse af lejeaftale træffes samtidig aftale med Forpagteren om hvorvidt cafeteriet ønskes åbnet eller lukket. Hvis cafeteriet ønskes lukket ved arrangementer omfattet af 2A, c) og 2B samt 2C betales udover den fastsatte halleje en lejeafgift på 12.775 kr. + moms.

Såfremt cafeteriet holdes åbent og der ved udstillinger/messer sælges varer fra stande, som findes i hallernes cafeterier, har Forpagteren kompetence til at forhandle individuel afgift således:

• 1.960 – 2.585 kr. pr. stand eller
• 20 % af omsætningen.

Borde med duge og blomster

3. Leje af løst inventar til arrangementer i hal A og B:

Ekskl.. opstilling:
Stole: 4,75 kr. + moms pr. stol
Stole inkl. borde: 7,75 kr. + moms pr. siddeplads

Inkl. opstilling:
Stole: 10,25 kr. + moms pr. stol
Stole inkl. borde: 17,50 kr. + moms pr. siddeplads

Leje af scenepodier ekskl. opstilling pr. dag 32,00 kr. + moms pr. m2
Lejen efterfølgende dage udgør 0,5 x lejepris.
Pris for evt. opstilling aftales for det enkelte arrangement.

Folk der arbejder med skilte på halgulv i JYSK arena.

4. Indgåelse af lejeaftaler

Idrætsinspektøren er bemyndiget til at indgå lejeaftaler vedrørende de kommunale haller. I tvivlstilfælde kontakter Idrætsinspektør sin nærmeste overordnede.

5. Generelle bestemmelser

Såfremt lejeaftale ønskes ophævet senere end 60 dage før den aftalte lejedato, betales 25 % af det aftalte lejebeløb. Ved ophævelse senere end 30 dage før den aftalte lejedato betales 50 % af det aftalte lejebeløb.

Udover de anførte lejebeløb kommer de kontraktlige forpligtelser til f.eks. rengøring, udgift til container m.v.

Samtlige takster for leje af haller er momsfrie.

Taksterne pristalsreguleres hvert år i forbindelse med budgetbehandling.